BỘ ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO
ÁP DỤNG CHO QUẢNG CÁO TRÊN XE MÁY

(Cập nhật ngày 01 tháng 11 năm 2021)

 

Điều 1: Các định nghĩa

1.1. Bên A, Bên B và các bên trong hợp đồng quảng cáo:

(i) Bên A có nghĩa là Công ty TNHH driVadz, đơn vị chủ quản kênh quảng cáo driVadz.

(ii) Bên B có nghĩa là các cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện quảng cáo.

1.2. Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo: là các điều khoản qui định chi tiết nội dung hợp đồng quảng cáo, quyền và nghĩa vụ của các bên. Bộ điều khoản này là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B. Bộ điều khoản này được Bên A niêm yết tại địa chỉ http://xemay.drivadz.vn/dieu-khoan-hop-dong.

1.3. Hợp đồng quảng cáo: là tên gọi chung chỉ một bộ hợp đồng dịch vụ quảng cáo, bao gồm hợp đồng quảng cáo, Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo và các phụ lục kèm theo.

1.4. Hợp đồng quảng cáo, Hợp đồng này: đều có nghĩa như nhau là Hợp đồng quảng cáo được ký kết giữa Bên A và Bên B để thực hiện việc quảng cáo trên phương tiện giao thông.

1.5. Phương tiện hoặc phương tiện quảng cáo: là xe máy 02 bánh đủ điều kiện lưu thông theo qui định pháp luật.

1.6. Chủ phương tiện: là cá nhân hoặc tổ chức đứng tên trên giấy đăng ký phương tiện hoặc/và là người được chủ phương tiện ủy quyền quản lý và sử dụng hợp pháp.

1.7. Frame quảng cáo: Là biển quảng cáo chuyên dụng dùng để chứa/mang hình ảnh, biểu tượng, chữ viết và gắn lên phương tiện tham gia chiến dịch quảng cáo.   

1.8. Sản phẩm quảng cáo: Là các hình ảnh, biểu tượng, chữ viết do bên A thiết kế và thể hiện trên biển quảng cáo gắn lên các phương tiện quảng cáo khi thực hiện quảng cáo trong từng chiến dịch quảng cáo cụ thể.

1.9. Gói (các gói) quyền lợi: Là số tiền, quà tặng, ưu đãi mà Bên B được hưởng khi tham gia quảng cáo trong từng chiến dịch quảng cáo cụ thể.

1.10.Chiến dịch quảng cáo: Là tập hợp các hoạt động cần thiết của bên B trong một khoảng thời gian cụ thể để thực hiện quảng cáo cho sản phẩm quảng cáo của bên A.

1.11. Tham gia chiến dịch quảng cáo: Là việc Bên B tham gia thực hiện phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo do Bên A tổ chức thực hiện. Cơ sở để xác định Bên B tham gia chiến dịch quảng cáo được quy định cụ thể trong Hợp đồng quảng cáo.

1.12. Tạm dừng một phần Hợp đồng hoặc chấm dứt một phần Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của một hoặc một số phương tiện quảng cáo trong Hợp đồng. Các phương tiện không bị tạm dừng hoặc chấm dứt quảng cáo được xác định là phần Hợp đồng không bị tạm dừng hoặc chấm dứt và vẫn có giá trị thực hiện theo qui định tại Hợp đồng quảng cáo và các Phụ lục kèm theo.

1.13. Tạm dừng toàn bộ Hợp đồng hoặc chấm dứt toàn bộ Hợp đồng: Là việc tạm dừng hoặc chấm dứt việc thực hiện quảng cáo của toàn bộ các phương tiện quảng cáo được ghi trong Hợp đồng.

Điều 2: Thoả thuận chung

2.1. Bên A bằng Hợp đồng quảng cáo đồng ý thuê Bên B làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo của Hợp đồng quảng cáo bằng hình thức lắp frame quảng cáo lên phương tiện của Bên B.

2.2. Bên B bằng Hợp đồng quảng cáo đồng ý làm người phát hành quảng cáo cho một hoặc một số chiến dịch quảng cáo của Hợp đồng quảng cáo do Bên A tổ chức, thực hiện bằng hình thức lắp frame quảng cáo lên phương tiện của Bên B.

2.3. Bên B cam kết mua và duy trì đầy đủ các loại bảo hiểm theo qui định pháp luật cho phương tiện trong thời tham gia phát hành quảng cáo cho các chiến dịch quảng cáo do Bên A thực hiện.

Điều 3: Nội dung frame quảng cáo và cách thức thực hiện

3.1. Nội dung của frame quảng cáo

(i) Hình ảnh (các hình ảnh) của sản phẩm quảng cáo được Bên A cung cấp trên trang web www.xemay.drivadz.vn phải tuân thủ các quy định của Pháp luật.

(ii) Bên B không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới hình ảnh (các hình ảnh) của frame quảng cáo mà Bên B đã lựa chọn trên trang web www.xemay.drivadz.vn của Bên A để lắp vào phương tiện của Bên B.

3.2. Cách thức thực hiện

(i) Frame quảng cáo chỉ được lắp ở khung phía yên sau của phương tiện quảng cáo.

(ii) Bên A chịu trách nhiệm thiết kế và lắp frame quảng cáo lên phương tiện đảm bảo tuân thủ các qui định của Pháp luật.

3.3. Thay đổi nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo

(i) Bên B đồng ý vô điều kiện việc thay đổi nội dung, hình thức của sản phẩm quảng cáo khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc qui định pháp luật yêu cầu Bên A phải thay đổi nội dung và hình thức quảng cáo. Việc thay đổi này sẽ không phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng đã được Hai Bên ký kết.

(ii) Việc thay đổi nội dung và hình thức của sản phẩm quảng cáo được qui định rõ trong hợp đồng đã ký giữa Bên A và Bên B.

(iii) Do khách hàng của Bên A yêu cầu thay đổi nội dung và hình thức của sản phẩm quảng cáo mà nội dung này chưa được ghi rõ trong hợp đồng quảng cáo. Trường hợp này, Bên A chỉ thực hiện thay đổi khi được Bên B đồng ý. Trường hợp Bên B không đồng ý thay đổi theo đề nghị của Bên A thì Bên A được quyền chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Bên B trước thời hạn và phải thanh toán đầy đủ cho Bên B đến ngày chấm dứt hợp đồng bằng 1 thông báo về thời gian chấm dứt, số tiền còn phải thanh toán cho Bên B theo qui định của hợp đồng.

Điều 4: Thời gian quảng cáo, phương tiện quảng cáo

4.1. Thời gian quảng cáo

Thời gian quảng cáo: Bắt đầu tính từ ngày Bên A lắp frame quảng cáo lên phương tiện của Bên B đến hết thời gian được ghi trong Hợp đồng quảng cáo.

4.2. Điều kiện của phương tiện quảng cáo

(i) Xe máy 02 bánh đủ điều kiện lưu thông theo qui định của pháp luật.

(ii) Người ký kết Hợp đồng phải là chủ phương tiện xe máy hoặc là người được ủy quyền hợp pháp sử dụng phương tiện.

(iii) Trong thời gian quảng cáo, phương tiện không được lắp quảng cáo cho bất cứ sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm quảng cáo quy định tại Hợp đồng quảng cáo .

Điều 5: Lắp, tháo gỡ frame quảng cáo

5.1. Lắp frame quảng cáo

Bên A thực hiện việc lắp frame quảng cáo lên phương tiện quảng cáo tại địa điểm và thời gian đã được hai bên thống nhất.

5.2. Tháo gỡ frame quảng cáo

Bên B chịu toàn bộ chi phí in ấn, thay thế hình ảnh của sản phẩm quảng cáo trong trường hợp hình ảnh quảng cáo bị rách, bong, tróc.

Khi kết thúc thời hạn quảng cáo, Bên A có trách nhiệm tháo frame quảng cáo ra khỏi phương tiện của Bên B. Thời gian tháo gỡ sẽ do Bên A quy định và thông báo trước cho Bên B.

Điều 6: Báo cáo

(i) Trong vòng 5 ngày kể từ khi bên A gửi thông báo nộp báo cáo qua một trong các hình thức SMS, email, điện thoại, ứng dụng driVadz (app drivadz) cho bên B, Bên B có trách nhiệm gửi báo cáo cho Bên A.

(ii) Nội dung báo cáo định kì gồm 02 ảnh: (1) Ảnh chụp frame không bật đèn sáng nhìn thấy rõ hình ảnh sản phẩm quảng cáo và biển số xe; (2) Ảnh chụp frame bật đèn sáng nhìn thấy rõ hình ảnh sản phẩm quảng cáo và biển số xe (3) Ảnh chụp đồng hồ số km.

(iii) Phương thức gửi báo cáo: bằng tài khoản của Bên B trên website www.xemay.drivadz.vn, bằng ứng dụng được Bên A phát triển riêng để Bên B cài đặt trên Smart phone của Bên B.

(iv) Nếu Bên B không gửi báo cáo đúng hạn, hoặc báo cáo gửi không đúng qui định thì Bên A không có trách nhiệm thanh toán cho Bên B bất cứ quyền lợi nào cho kỳ tương ứng phải báo cáo. Trong trường hợp Bên A kiểm tra hình ảnh quảng cáo và xe vẫn vận hành bình thường, việc gửi báo cáo không đúng chỉ là nguyên nhân khách quan thì Bên A có thể xem xét thanh toán vào kỳ kế tiếp.

Điều 7: Kiểm tra và xử lý vi phạm

(i) Bên A được quyền kiểm tra đột xuất phương tiện của Bên B với các nội dung sau: (1) Tính nguyên vẹn và chất lượng hình ảnh của frame quảng cáo; (2) Khả năng di chuyển bình thường của phương tiện; (3) Sự hoạt động bình thường của thiết bị GPS.

(ii) Trong thời gian quảng cáo, nếu Bên A phát hiện phương tiện của Bên B không còn lắp frame quảng cáo thì Bên A được quyền tạm dừng hoặc đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên B phải bồi thường toàn bộ chi phí trước đó, bao gồm: số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và các chi phí sản xuất, lắp đặt khác (nếu có).

Điều 8: Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng quảng cáo

8.1. Tạm dừng Hợp đồng

8.1.1. Tạm dừng trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển

(i) Trong thời gian quảng cáo, nếu phương tiện đang tham gia quảng cáo không di chuyển trong khoảng thời gian không vượt quá 5 ngày liên tục thì Bên B có nghĩa vụ phải thông báo cho Bên A để phối hợp giải quyết. Quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về bên A. Trường hợp Bên B không thực hiện, sẽ được coi như tự ý dừng quảng cáo và Bên B phải bồi thường theo quy định tại điểm (ii) khoản 8.2.3 Điều 8 của Bộ điều khoản này.

8.1.2. Tạm dừng theo yêu cầu của Bên A

(i) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên A yêu cầu Bên B tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước tối thiểu 5 ngày.

(ii) Trường hợp tạm dừng một phần hợp đồng: Sau thời gian tạm dừng, Bên B cần chạy bù thời gian tạm dừng cho đến khi đủ tháng quảng cáo (30 ngày) và chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ theo quy định, trả frame quảng cáo kèm GPS (còn nguyên vẹn) cho bên A (trường hợp nếu là tháng quảng cáo cuối cùng). Nếu đạt được các điều kiện trên, Bên A sẽ thanh toán quyền lợi quảng cáo cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng. Trường hợp, Bên B không thực hiện chạy bù, Bên B được hiểu là đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo trước hạn.

(iii) Trường hợp Bên B đã chạy bù thời gian tạm dừng và chạy đủ thời gian quảng cáo (30 ngày), nhưng không chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ và đã trả frame quảng cáo kèm GPS nguyên vẹn cho Bên A (đối với tháng quảng cáo cuối cùng) thì Bên A sẽ căn cứ trên số km đã di chuyển để thanh toán quyền lợi quảng cáo.

(iiii) Trường hợp tạm dừng toàn bộ hợp đồng: Các bên sẽ giải quyết theo quy định về Chấm dứt hợp đồng trước hạn tại khoản 8.2.2 Điều 8 của Bộ điều khoản này.

8.1.3. Tạm dừng do thay đổi pháp luật

(i) Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền có những qui định mới về quảng cáo làm cho việc tiếp tục quảng cáo sẽ vi phạm pháp luật đối với phương tiện đang lắp frame quảng cáo, Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này.

(ii) Trường hợp tạm dừng một phần hợp đồng: Sau thời gian tạm dừng, Bên B cần chạy bù thời gian tạm dừng cho đến khi đủ tháng quảng cáo (30 ngày) và chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ theo quy định, trả frame quảng cáo kèm GPS (còn nguyên vẹn) cho bên A (trường hợp nếu là tháng quảng cáo cuối cùng). Nếu đạt được các điều kiện trên, Bên A sẽ thanh toán chi phí quảng cáo cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng. Trường hợp, Bên B không thực hiện chạy bù, Bên B được hiểu là đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo trước hạn.

(iii) Trường hợp Bên B đã chạy bù thời gian tạm dừng và chạy đủ thời gian quảng cáo (30 ngày), nhưng không chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ và đã trả frame quảng cáo kèm GPS nguyên vẹn cho Bên A (đối với tháng quảng cáo cuối cùng) thì Bên A sẽ căn cứ trên số km đã di chuyển để thanh toán chi phí quảng cáo.

(iiii) Trường hợp tạm dừng toàn bộ hợp đồng: Các bên sẽ giải quyết theo quy định về Chấm dứt hợp đồng trước hạn tại khoản 8.2.4 Điều 8 của Bộ điều khoản này.

8.1.4. Tạm dừng quảng cáo do tranh chấp về sở hữu trí tuệ của sản phẩm quảng cáo

(i) Nếu frame quảng cáo trong chiến dịch quảng cáo của Bên A bị tranh chấp với một bên thứ ba hoặc/và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm dừng quảng cáo, thì Bên A được quyền tạm dừng một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng quảng cáo.

(ii) Trường hợp tạm dừng một phần hợp đồng: Sau thời gian tạm dừng, Bên B cần chạy bù thời gian tạm dừng cho đến khi đủ tháng quảng cáo (30 ngày) và chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ theo quy định, trả frame quảng cáo kèm GPS (còn nguyên vẹn) cho bên A (trường hợp nếu là tháng quảng cáo cuối cùng). Nếu đạt được các điều kiện trên, Bên A sẽ thanh toán quyền lợi quảng cáo cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng. Trường hợp, Bên B không thực hiện chạy bù, Bên B được hiểu là đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo trước hạn.

(iii) Trường hợp Bên B đã chạy bù thời gian tạm dừng và chạy đủ thời gian quảng cáo (30 ngày), nhưng không chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ và đã trả frame quảng cáo kèm GPS nguyên vẹn cho Bên A (đối với tháng quảng cáo cuối cùng) thì Bên A sẽ căn cứ trên số km đã di chuyển để thanh toán quyền lợi quảng cáo.

(iiii) Trường hợp tạm dừng toàn bộ hợp đồng: Các bên sẽ giải quyết theo quy định về Chấm dứt hợp đồng trước hạn tại khoản 8.2.5 Điều 8 của Bộ điều khoản này.

8.1.5 Tạm dừng do lý do bất khả kháng

(i) Lý do bất khả kháng: là sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn như chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, tai nạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, bão... dẫn đến bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện đó không thể thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho bên kia về sự kiện đó trong vòng 03 ngày làm việc về thời gian tạm dừng quảng cáo.

(ii) Sau thời gian tạm dừng, Bên B cần chạy bù thời gian tạm dừng cho đến khi đủ tháng quảng cáo (30 ngày) và chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ theo quy định, trả frame quảng cáo kèm GPS (còn nguyên vẹn) cho bên A (trường hợp nếu là tháng quảng cáo cuối cùng). Nếu đạt được các điều kiện trên, Bên A sẽ thanh toán quyền lợi quảng cáo cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng. Trường hợp, Bên B không thực hiện chạy bù, Bên B được hiểu là đơn phương chấm dứt hợp đồng quảng cáo trước hạn.

(iii) Trường hợp Bên B đã chạy bù thời gian tạm dừng và chạy đủ thời gian quảng cáo (30 ngày), nhưng không chạy đủ số km tối thiểu trong khu vực quảng cáo, nộp báo cáo đầy đủ và đã trả frame quảng cáo kèm GPS nguyên vẹn cho Bên A (đối với tháng quảng cáo cuối cùng) thì Bên A sẽ căn cứ trên số km đã di chuyển để thanh toán quyền lợi quảng cáo.

8.2. Chấm dứt

8.2.1. Chấm dứt trong trường hợp phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển

(i) Khi phương tiện của Bên B bị hư hỏng, tai nạn, không di chuyển trong khoảng thời gian vượt quá 05 ngày liên tục nhưng Bên B không thông báo cho Bên A thì Bên A được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn theo Quy định tại khoản 8.2.2 Điều 8 của Bộ Điều khoản này. Khi đó Bên B bị phạt vi phạm theo quy định.

8.2.2. Chấm dứt theo yêu cầu Bên A

(i) Bên A có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng với Bên B trong các trường hợp sau:

(a) Phương tiện không còn được lắp frame quảng cáo vì bất cứ lý do gì mà chưa được Bên A chấp thuận hoặc Bên B không nộp báo cáo theo quy định.

(b) Phương tiện đang lắp frame quảng cáo không di chuyển từ 5 ngày liên tục trở lên trong khi thực hiện Hợp đồng.

(c) Phương tiện không đi đủ số km theo yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo.

(d) Theo yêu cầu của Nhãn hàng, đối tác Bên A, các lý do khác không do lỗi của Bên B.

(ii) Trong trường hợp chấm dứt theo điểm (a), (b):

- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước hạn.

- Bên B phải bồi hoàn cho Bên A toàn bộ quyền lợi quảng cáo đối với phương tiện bị chấm dứt quảng cáo, bao gồm: toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B và chi phí sản xuất, lắp đặt, tháo gỡ frame quảng cáo trong vòng 07 ngày kể từ ngày Bên A gửi thư, email, nhắn tin thông báo cho Bên B.

- Bên B cần hoàn trả lại frame quảng cáo kèm GPS (còn nguyên vẹn) cho Bên A.

(iii) Trong trường hợp chấm dứt theo điểm (c):

- Trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng trước hạn do Bên B không di chuyển đủ số km theo yêu cầu của tháng quảng cáo, nhưng vẫn hoàn thành các nghĩa vụ khác của hợp đồng ( gửi báo cáo hình ảnh, hoàn trả frame quảng cáo kèm GPS...), Bên A sẽ thanh toán quyền lợi quảng cáo cho Bên B tương ứng số km di chuyển và số ngày thực hiện quảng cáo.

-  Trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng trước hạn do Bên B không nộp báo cáo theo quy định: Bên A sẽ không phải thanh toán quyền lợi quảng cáo cho bên B đối với tháng quảng cáo đó.

(iiii) Trong trường hợp chấm dứt theo điểm (d):

- Bên A phải thông báo cho Bên B trước tối thiểu 05 ngày.

- Bên A thanh toán quyền lợi quảng cáo cho Bên B đến thời điểm chấm dứt quảng cáo và tổ chức tháo gỡ frame quảng cáo.

- Bên B cần thực hiện báo cáo hình ảnh theo quy định và hoàn trả frame quảng cáo kèm thiết bị GPS (nguyên vẹn) cho Bên A để được thanh toán.

8.2.3. Chấm dứt theo yêu cầu Bên B

(i) Bên B có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng quảng cáo và yêu cầu Bên A bồi thường số ngày trả chậm tương ứng tỷ lệ lãi suất là 8%/năm tại thời điểm đó khi Bên A thanh toán chậm cho Bên B quá 10 ngày làm việc của 01 kỳ thanh toán.

(ii) Trường hợp Bên B tự ý chấm dứt hợp đồng trước hạn hoặc tự ý dừng quảng cáo thì Bên B phải:

- Bồi thường chi phí in ấn, dán bóc decal, lắp đặt frame quảng cáo: 500.000 đ/xe.

- Hoàn trả frame quảng cáo cho Bên A.

8.2.4. Chấm dứt Hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do thay đổi pháp luật

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.3 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B quyền lợi quảng cáo phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng; đồng thời tổ chức tháo gỡ frame quảng cáo.

(iii) Bên B cần thực hiện báo cáo hình ảnh theo quy định và hoàn trả frame quảng cáo kèm thiết bị GPS (nguyên vẹn) cho Bên A để được thanh toán.

8.2.5. Chấm dứt hợp đồng quảng cáo trong trường hợp do tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm quảng cáo

(i) Các bên có quyền chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng nếu việc tạm dừng Hợp đồng qui định tại khoản 8.1.4 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này vượt quá 07 ngày hoặc pháp luật qui định bắt buộc các bên phải chấm dứt việc thực hiện quảng cáo ngay lập tức.

(ii) Trong các trường hợp này, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B quyền lợi quảng cáo phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm Bên A thông báo chấm dứt Hợp đồng; đồng thời tổ chức tháo gỡ frame quảng cáo.

(iii) Bên B cần thực hiện báo cáo hình ảnh theo quy định và hoàn trả frame quảng cáo kèm thiết bị GPS (nguyên vẹn) cho Bên A để được thanh toán.

8.2.6. Chấm dứt do lý do bất khả kháng

(i) Lý do bất khả kháng: là sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn như chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, tai nạn, dịch bệnh, hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, bão... dẫn đến bên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện đó không thể thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.

Các bên chỉ chấm dứt hợp đồng vì lý do này khi đã nỗ lực thực hiện hợp đồng, khắc phục bất khả kháng nhưng không được.

(ii) Khi chấm dứt hợp đồng trước hạn theo thông báo của Bên A, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B quyền lợi quảng cáo phải trả đối với phương tiện bị chấm dứt thực hiện quảng cáo theo Hợp đồng đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

(iii) Bên B cần thực hiện báo cáo hình ảnh theo quy định và hoàn trả frame quảng cáo kèm thiết bị GPS (nguyên vẹn) cho Bên A để được thanh toán.

8.3. Thủ tục tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng

8.3.1. Thủ tục tạm dừng Hợp đồng

(i) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.1; 8.1.3; 8.1.4 và 8.1.5 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo cho bên còn lại. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng bằng email hoặc tin nhắn được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại của bên bị yêu cầu tạm dừng được qui định tại Hợp đồng quảng cáo. Thời điểm xác định tạm dừng là thời điểm phát sinh sự kiện tạm dừng.

(ii) Đối với trường hợp tạm dừng qui định tại khoản 8.1.2 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này, bên có yêu cầu tạm dừng phải gửi thông báo bằng email hoặc tin nhắn cho bên còn lại. Việc tạm dừng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo tạm dừng bằng email hoặc tin nhắn được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại của bên bị yêu cầu tạm dừng được qui định tại Hợp đồng quảng cáo.

(iii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tạm dừng Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng quảng cáo cho bên còn lại.

8.3.2. Thủ tục chấm dứt Hợp đồng

(i) Khi phát sinh sự kiện chấm dứt Hợp đồng được qui định tại khoản 8.2 Điều 8 Bộ điều khoản nội dung Hợp đồng quảng cáo này, bên có yêu cầu chấm dứt phải gửi thông báo bằng email hoặc tin nhắn cho bên còn lại. Việc chấm dứt Hợp đồng đương nhiên được coi là hợp lệ khi thông báo chấm dứt được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại của bên bị yêu cầu chấm dứt được qui định tại Hợp đồng quảng cáo. Thời điểm xác định chấm dứt là thời điểm phát sinh sự kiện chấm dứt.

(ii) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ mà mình có trách nhiệm thực hiện theo Hợp đồng quảng cáo cho bên còn lại.

Điều 9: Gói quyền lợi và phương thức thanh toán cho Bên B

9.1. Gói quyền lợi

Bên B sẽ tham gia từng gói quyền lợi cụ thể trong từng chiến dịch quảng cáo. Chi tiết các gói quyền lợi Bên B tham gia được qui định tại Điều 2 của Hợp đồng quảng cáo và được đăng chi tiết trên website www.xemay.drivadz.vn.

9.2. Phương thức và thời gian thanh toán

(i) Phương thức thanh toán: chuyển khoản/tiền mặt.

(ii) Thời gian thanh toán cho chủ xe: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng quảng cáo và Bên A đã nhận được báo cáo hợp lệ đồng thời Bên B đã di chuyển đủ thời gian của tháng quảng cáo (30 ngày). Riêng kỳ thanh toán cuối của chiến dịch: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chiến dịch quảng cáo, Bên B di chuyển đủ thời gian của chiến dịch quảng cáo đồng thời Bên A đã nhận được báo cáo hợp lệ và Bên B đã hoàn trả frame quảng cáo cho Bên A.

(iii) Thời gian thanh toán cho chủ xe tổ chức: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng quảng cáo đồng thời Bên A nhận được báo cáo, hóa đơn tài chính hợp lệ từ bên B và Bên B đã di chuyển đủ thời gian của tháng quảng cáo (30 ngày). Riêng kỳ thanh toán cuối của chiến dịch: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chiến dịch quảng cáo, Bên B di chuyển đủ thời gian của chiến dịch quảng cáo đồng thời Bên A đã nhận được báo cáo hợp lệ và hóa đơn tài chính hợp lệ từ bên B.

9.3. Thuế

(i) Đối với chủ xe máy: Trường hợp driVadz chi trả cho chủ xe từ 2 triệu đồng/tháng trở lên thì driVadz sẽ trích thuế Thu nhập cá nhân 10% trước khi chi trả tới chủ xe theo quy định của Nhà nước.

(ii) Đối với chủ xe tổ chức: với các khoản thu nhập từ driVadz, chủ xe tổ chức phải tự mình chi trả các loại thuế liên quan (nếu có).

(iii) Theo qui định của pháp luật về thuế, trường hợp bên B là cá nhân chưa có mã số thuế thì bên B đồng ý và ủy quyền cho bên A sử dụng thông tin cá nhân của bên B để đăng ký mã số thuế cá nhân cho bên B theo qui định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản thực hiện

(i) Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng quảng cáo.

(ii) Hai bên thống nhất rằng mọi thông báo, trao đổi, yêu cầu… được gửi qua hệ thống thư của hai bên trong trang web www.xemay.drivadz.vn được xem là một phần không tách rời của Hợp đồng quảng cáo và mỗi bên đều có nghĩa vụ tiếp nhận/trả lời email của bên kia theo qui định về thời hạn của trả lời văn bản.

(iii) Bên A được quyền cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các qui định tại Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo này mà không cần phải báo trước cho Bên B. Bên B có trách nhiệm đọc, tải về Bộ điều khoản nội dung hợp đồng quảng cáo này để hiểu rõ các nội dung trước khi ký hợp đồng quảng cáo với Bên A.

(iv) Bất kỳ một tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng quảng cáo phải được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở bình đẳng, công bằng, tự nguyện, cùng có lợi. Nếu không thể thỏa thuận được, các bên có quyền làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết./.

____________________________________